หนังสือทั่วไป          หนังสือทั่วไป หมวด 000 - 900
          000 เบ็ตเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป (Generalities)
          100 ปรัชญา (Philosophy)
          200 ศาสนา (Religion)
          300 สังคมศาสตร์ (Social sciences)
          400 ภาษาศาสตร์ (Language)
          500 วิทยาศาสตร์ (Science)
          600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี (Technology)
          700 ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation)
          800 วรรณคดี (Literature)
          900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and geography)