ยืม - คืนหนังสือ          ผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนำไปใช้ภายนอกได้ โดยการนำทรัพยากรสารสนเทศ มาทำการยืมที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน หรือหากเจอหนังสือที่มีสัญลักษณ์ RFID ผู้ใช้บริการสามารถยืม – คืน ด้วยตนเองผ่านเครื่องบริการยืม – คืน อัตโนมัติได้

เครื่องยืม – คืน อัตโนมัติ สัญลักษณ์หนังสือ RFID