จุดประชาสัมพันธ์
บอร์ดประชาสัมพันธ์
บริเวณทางเข้าห้องสมุด
   
จอประชาสัมพันธ์
หน้าลิฟอาคาร 2 ชั้น 10
   
บอร์ดประชาสัมพันธ์
ตามเสาในห้องสมุด