ห้อง Seft Study          ห้องสำหรับอาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท เพื่อใช้ในการทำงาน และการค้นคว้า