ห้องบริการอินเทอร์เน็ต          บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการค้นคว้าข้อมูล หรือทำรายงาน สามารถ Log in เข้าใช้งานด้วยรหัสนักศึกษา