ห้องวีดีโอรวม          ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการสื่อวีดีทัศน์ได้ที่ห้องนี้ ไม่ว่า จะเป็นภาพยนต์ สารคดี ต่าง ๆ โดยทำการเลือกภาพยนตร์ ที่ต้องการรับชม เลือกที่นั่ง และยื่นบัตรนักศึกษา นอกจากนี้ยังมีบริการรับชมวีดีทัศน์แบบกลุ่ม โดยผู้ใช้บริการตั้งแต่ 10 คน ขึ้นไป สามารถเข้าใช้บริการห้องนี้ได้

ห้องชมวีดีทัศน์แบบเดี่ยว
ห้องชมวีดีทัศน์แบบกลุ่ม