หนังสือภาษาอังกฤษ          หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ สำหรับค้นคว้าทำรายงาน และประกอบการเรียนการสอน ที่จัดหมวดหมู่ตามระบบดิวอี้ ตั้งแต่ 000 – 900