หนังสืออ้างอิงไทย/อังกฤษ          หนังสืออ้างอิง (Reference Books) คือหนังสือที่ใช้เรื่องราวและข้อเท็จจริง เพื่อใช้ค้นคว้าอ่านประกอบ หรืออ้างอิงเรื่องราวเพียงตอนใดตอนหนึ่งในเล่มเท่านั้น เพื่อความสะดวกในการค้นคว้า ห้องสมุดจะจัดแยกหนังสืออ้างอิงออกจากหนังสือธรรมดาและ ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด ซึ่งมีหนังสือให้บริการหลายประเภท ดังนี้

ลำดับ ประเภท ใช้สำหรับค้นหาคำตอบเกี่ยวกับ
     1 พจนานุกรม (Dictionaries) ความหมาย  คำแปล ตัวสะกด การใช้คำที่ถูกต้อง
     2 สารานุกรม (Encyclopedias) เนื้อเรื่อง  คำบางคำที่ต้องการทราบ ประวัติความเป็นมา บุคคลสำคัญ  สถานที่ทางประวัติศาสตร์
     3 หนังสือรายปี (Yearbooks) ข้อมูล  เหตุการณ์  ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา และสรุปสถิติต่าง ๆ ที่จะนำไปอ้างอิงประกอบการค้นคว้าวิจัย  ความรู้รอบตัว
     4 หนังสืออ้างอิงทางภูมิศาสตร์ (Geographical Sources)  ข้อมูลด้านชื่อ  สถานที่  ตำแหน่งที่ตั้ง  ลักษณะทางภูมิศาสตร์  ประวัติความเป็นมา ของสถานที่สำคัญทางภูมิศาสตร์
     5 อักขรานุกรมชีวประวัติ (Biographical Dictionaries) ประวัติบุคคล  สถานที่อยู่  ผลงานดีเด่น
     6 บรรณานุกรม (Bibliographies) ชื่อเรื่อง  บทความ  จากหนังสือที่ต้องการมาค้นคว้าอ้างอิง  และศึกษารายละเอียดว่า  ใครเป็นผู้แต่ง  ชื่อเรื่องอะไร  พิมพ์ที่ไหน สำนักพิมพ์อะไร  พิมพ์ พ.ศ.ใด  หนังสือเล่มนั้นมีกี่หน้า
     7 หนังสือดัชนี  
7.1  ดัชนีวารสาร
บทความ  จากวารสาร  หนังสือพิมพ์  เพื่อนำมาค้นคว้าอ้างอิง  และศึกษารายละเอียด
     8 นามานุกรม (Directories) ชื่อบุคคล  สถานที่อยู่  โทรศัพท์  และสถาบันองค์การ  บริษัท
     9 วัสดุอ้างอิง 
9.1   สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ความเคลื่อนไหวทางวิชาการใหม่ ๆ  ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  ข้อมูลใหม่ ๆ ทางสถิติที่เชื่อถือได้