วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์          หนังสือวิทยานิพนธ์สาขาวิชาต่าง ๆ ที่จัดทำขึ้นโดยอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดเรียงตามหมวดหมู่ทศนิยมดิวอี้ 000 – 900
          เลขเรียกหนังสือขึ้นต้นด้วย “ธบ” สารนิพนธ์ ระดับปริญญาตรี
          เลขเรียกหนังสือขึ้นต้นด้วย “วพ” วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท