สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ          สำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบด้านสนับสนุน
งานวิชาการของมหาวิทยาลัย ดังนี้
          1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานธุรการและสารบรรณ งบการเงิน บัญชี พัสดุ และงานประชุมของสำนัก
          2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการจัดการสารสนเทศ และงานส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
          3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักและมหาวิทยาลัย
          4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการโสตทัศนูปกรณ์ งานผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
          5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
          6. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
          7. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงและแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
          8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แบ่งงานภายในออกเป็น 3 งาน 2 ศูนย์ ได้แก่
          1. งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                    1.1 ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป ธุรการ สารบรรณ งานบริการ งานการประชุมและงานเลขานุการ
                    1.2 ดำเนินการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์
                    1.3 ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี และพัสดุ
                    1.4 ดำเนินการเกี่ยวกับงานนโยบายและแผน
                    1.5 ดำเนินการเกี่ยวกับงานสนับสนุนข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
                    1.6 ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงและแก้ปัญหาเกี่ยวกับในหน้าที่
                    1.7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

          2. งานหอสมุดและสารสนเทศ รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                    2.1 ดำเนินการเกี่ยวกับงานการจัดการสารสนเทศ
                    2.2 ดำเนินการเกี่ยวกับงานส่งเสริมการรู้สารสนเทศ
                    2.3 ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงและแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
                    2.4 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

          3. งานโสตทัศนศึกษาและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                    3.1 ดำเนินการเกี่ยวกับงานผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์
                    3.2 ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริการโสตทัศนูปกรณ์
                    3.3 ดำเนินการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
                    3.4 ดำเนินการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
                    3.5 ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงและแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
                    3.6 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รรับมอบหมาย

          4. ศูนย์คอมพิวเตอร์ รับผิดชอบเกี่ยวกับ
                    4.1 ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารศูนย์ บริการวิชาการ ให้แก่ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
                    4.2 ดำเนินการเกี่ยวกับงานดูแลระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ระบบคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบสารสนเทศ
                    4.3 ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงและแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
                    4.4 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

          5. ศูนย์ภาษา ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
                    5.1 ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารศูนย์ บริการวิชาการ ให้แก่ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป
                    5.2 ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการและสารสนเทศ
                    5.3 ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงและแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
                    5.4 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย