บทบาทและหน้าที่


4. งานโสตทัศนศึกษา  มีงานที่ต้องดูแลและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
 4.1 งานบริการห้องประชุม
4.1.1  ห้องประชุม และสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่ให้บริการ
  4.1.1.1  ห้องประชุม 50 ปี ราชภัฏธนบุรี อาคาร 1 ชั้น 15
  4.1.1.2  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8
  4.1.1.3  ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5
  4.1.1.4  โรงอาหาร อาคาร 2
  4.1.1.5  ลานพิกุลจัน
  4.1.1.6  ลานอเนกประสงค์ ข้างอาคาร 3
  4.1.1.7  ลานหน้าอาคาร 6
  4.1.1.8  ห้องประชุม 1 อาคารหลังใหม่ (อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง)
  4.1.1.9  ห้องประชุม 2 อาคารหลังใหม่ (อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง)
  4.1.1.10  โรงยิม อาคารหลังใหม่ (อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง)
4.1.2  รายละเอียดการให้บริการห้องประชุม
  4.1.2.1  ระบบภาพ
  4.1.2.2  ระบบเสียง
  4.1.2.3  ระบบไฟฟ้าในห้องควบคุมของห้องประชุม
  4.1.2.4  ระบบปรับอากาศในห้องควบคุมของห้องประชุม
  4.1.2.5  ระบบ CCTV ภายในห้องประชุม
  4.1.2.6  ซ่อมบำรุงอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ภายในห้องประชุม
  4.1.2.7  ถ่ายภาพ
  4.1.2.8  ถ่ายวีดิทัศน์
 4.2 งานบริการระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย
4.2.1  ดูแลและให้บริการการส่งสัญญาณของระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย
4.2.2  ตรวจสอบระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย
4.2.3  ซ่อมบำรุงระบบและอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย
4.2.4  ดูแลระบบสัญญาณภาพของงานประชาสัมพันธ์ที่ออกอากาศทางระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย ช่อง 15
4.2.5  ดูแลระบบสัญญาณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ออกอากาศทางระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย ช่อง 16
 4.3 งานบริการถ่ายทอดสดการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานที่มีคำสั่ง โดยแพร่ภายทางระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย และแพร่ภาพทางเว็บไซต์ของงานโสตทัศนศึกษา
4.3.1  บริการถ่ายทอดสดภายในห้องประชุม
4.3.2  บริการถ่ายทอดสดนอกอาคารภายในมหาวิทยาลัย
4.3.3  บริการถ่ายทอดสดนอกสถานที่ที่เป็นกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
4.3.4  บริการถ่ายทอดสดห้องสตูดิโองานโสตทัศนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 11
 4.4 งานบริการระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.4.1  ดูแลและให้บริการระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.4.2  ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของสำนักวิทยบริการฯ 6 จุดบริการ
4.4.3  ซ่อมบำรุงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4.5 งานบริการตรวจสอบ ดูแลรักษา และซ่อมบำรุง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องเรียนของมหาวิทยาลัย
4.5.1  เครื่องฉายมัลติมีเดีย (โปรเจคเตอร์)
4.5.2  เครื่องฉายทึบแสง
4.5.3  ลำโพง
4.5.4  ชุดระบบห้องเรียนอัจฉริยะ
 4.6 งานบริการตรวจซ่อมอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา
4.7.1  คอมพิวเตอร์ (Laptop)
4.7.2  ไมโครโฟน
4.7.3  เครื่องช่วยพูดแบบพกพา
 4.7 งานบริการทั่วไปของงานโสตทัศนศึกษา
4.7.1  บริการข้อมูลภาพนิ่งที่งานโสตทัศนศึกษาได้บันทึกไว้
4.7.2  บริการข้อมูลวีดิทัศน์ที่งานโสตทัศนศึกษาได้บันทึกไว้
4.7.3  บริการข้อมูลเสียงที่งานโสตทัศนศึกษาได้บันทึกไว้
4.7.4  บริการทำสำเนาสื่อการเรียนการสอน
4.7.5  บริการแปลงเทปวีดิทัศน์สื่อการเรียนการสอนให้เป็นวีซีดีและดีวีดี
4.7.6  บริการยืม-คืนสื่อโสตทัศนูปกรณ์
4.7.7  บริการถ่ายภาพนิ่งในงานห้องประชุมและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่มีคำสั่ง
4.7.8  บริการถ่ายวีดิทัศน์ในงานห้องประชุมและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่มีคำสั่ง
4.7.9  บริการบันทึกเสียงในงานห้องประชุมและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่มีคำสั่ง
4.7.10  บริการตัดต่อภาพ เสียง และวีดิทัศน์ สำหรับการเรียนการสอน
4.7.11  บริการสื่อออนแอร์/ห้องออนแอร์/ห้องสตูดิโอ สำหรับออกอากาศผ่านระบบโทรทัศน์รวม (SMATV) ของมหาวิทยาลัย
 4.8 งานบริการทั่วไปของงานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
4.8.1  ควบคุม ดูแล เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของงานโสตทัศนศึกษา
4.8.2  ดูแล พัฒนา และให้บริการเว็บไซต์งานโสตทัศนศึกษา
4.8.3  ดูแล พัฒนา และให้บริการการจัดการเรียนการสอนด้วย e-Learning
4.8.4  ดูแล พัฒนา และให้บริการสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
4.8.5  ดูแล พัฒนา และให้บริการสื่อการเรียนการสอนออนไลน์
4.8.6  ดูแล พัฒนา และให้บริการระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์ (video on demand)