รายงานการควบคุมภายใน(บริหารความเสี่ยง)-- รายงานการควบคุมภายใน(บริหารความเสี่ยง) พ.ศ. 2561
-- รายงานการควบคุมภายใน(บริหารความเสี่ยง) พ.ศ. 2560
-- รายงานการควบคุมภายใน(บริหารความเสี่ยง) พ.ศ. 2559
-- รายงานการควบคุมภายใน(บริหารความเสี่ยง) พ.ศ. 2558
-- รายงานการควบคุมภายใน(บริหารความเสี่ยง) พ.ศ. 2556
-- รายงานการควบคุมภายใน(บริหารความเสี่ยง) พ.ศ. 2555
-- รายงานการควบคุมภายใน(บริหารความเสี่ยง) พ.ศ. 2554
-- รายงานการควบคุมภายใน(บริหารความเสี่ยง) พ.ศ. 2553
-- รายงานการควบคุมภายใน(บริหารความเสี่ยง) พ.ศ. 2552


ทั้งหมด 9 รายการ : 1 หน้า : 1

รายงานการควบคุมภายใน(บริหารความเสี่ยง) พ.ศ.2552

-   1. แบบ ปย.1
-   2. แบบ ปย.2
-   3. แบบ ปย.3
-   4. แบบติดตาม ปย.3
-   5. แบบ ปม.
-   6. แผนปฏิบัติการบริหาร