การให้บริการ  
 งานบริการต่างๆ ส่วนงานหอสมุด
 ชั้น 9 บริการห้องพิมพ์งาน
                  ให้บริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับพิมพ์งานต่างๆ และสามารถปริ้นซ์งานได้จากเครื่องบริการ แต่ไม่มีบริการอินเทอร์เน็ต นักศึกษาที่ต้องการใช้บริการห้องพิมพ์งาน ให้นำบัตรนักศึกษาติดต่อเข้าใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 9 โดยบัตรนักศึกษา 1 บัตร สามารถใช้งานได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง ต่อ 1 วัน
 
ชั้น 10 บริการยืม-คืน
                  ให้บริการยืม-คืน หนังสือ และ CD-ROM ทางวิชาการของห้องสมุด ตลอดจนให้คำปรึกษาการค้นหาหนังสือหมวดหมู่ต่างๆ โดยผ่านเครื่องสืบค้นที่ห้องสมุดมีไว้ให้บริการ การใช้บริการยืม-คืนจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวข้าราชการอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมาด้วยทุกครั้ง
                                ระเบียบการยืม         
                                            1.นักศึกษา ป.ตรี สามารถยืมได้ 5 เล่ม/7 วัน
                                            2.นักศึกษา ป.โท สามารถยืมได้ 15 เล่ม/14 วัน
                                            3.อาจารย์พิเศษ สามารถยืมได้ 10 เล่ม/60 วัน
                                            4.อาจารย์ประจำ สามารถยืมได้ 25 เล่ม/60 วัน
                                สามารถยืมต่อเนื่องได้ 1 ครั้ง/1เล่ม และหากส่งเกินกำหนดมีค่า*ปรับ 5 บาท ต่อ 1 เล่ม ต่อ 1 วัน*ไม่รวมวันที่ประกาศปิดของมหาวิทยาลัย หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
ชั้น 11 บริการห้องอินเตอร์เน็ต
                  ให้บริการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอินเตอร์เน็ต เพื่อการค้นหาข้อมูลความรู้ต่างๆ และมีบริการปริ้นงาน หรือข้อมูลที่ต้องการ แต่ไม่สามารถสั่งปริ้นจากเครื่องที่ใช้บริการได้ ถ้าต้องการปริ้นงานให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำห้องบริการอินเตอร์เน็ต เพื่อขอใช้บริการเครื่องปริ้นงาน การเข้าใช้บริการห้องอินเตอร์เน็ตทำได้โดยนำบัตรนักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องบริการอินเตอร์ เพื่อเข้าใช้บริการสามารถใช้บริการได้ 2 รอบ รอบละ 1 ชั่วโมง/1 บัตรนักศึกษา
                บริการห้องวีดีโอ
                ให้บริการด้านสื่อความบันเทิง มีให้เลือกมากมายทั้งของไทย และต่างประเทศ มีสื่อให้บริการทั้ง ภาพยนตร์, ซีรีย์, คอนเสิร์ท, ทอส์กโชว์ ตลอดจนสารคดีต่างๆ พร้อมให้บริการแบบนั่งเดียว และเป็นกลุ่ม ผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการห้องวีดีโอ ได้โดยยืนบัตรประจำตัวนักศึกษาเพื่อขอเข้าใช้บริการ