รายงานการวิจัยและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาอาชีพทำขนมโบราณชุมชนกุฎีจีน
แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ย้อนกลับ


- บทคัดย่อภาษาไทย
- บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
- คำนำ
- สารบัญ
- สารบัญตาราง
- สารบัญรูปภาพ
- บทที่ 1 บทนำ
- บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
- บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
- บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
- บรรณานุกรม
- ภาคผนวก ก ตารางกิจกรรมการรวบรวมข้อมูลการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอาชีพทำขนมโบราณชุมชนกุฎีจีน
- ภาคผนวก ข โครงการต่างๆ ในการทำวิจัย
- ภาคผนวก ค ตารางคำถามวิจัย
- ภาคผนวก ง การกำหนด Code ในการเก็บข้อมูล
- ภาคผนวก จ แบบสังเกต แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม
- ภาคผนวก ฉ ภาพประกอบการวิจัย
- ภาคผนวก ช รายชื่อผู้เกี่ยวข้องในการวิจัย

บทเรียนสอนทำขนมฝรั่งกุฎีจีน
- ชุดที่ 1
- ชุดที่ 2
บทเรียนสอนทำ ขนมกุสรังและกวยตัส
กล่องบรรจุภัณฑ์  ขนมกวยตัส
- เล็ก
- ใหญ่
กล่องบรรจุภัณฑ์  ขนมฝรั่งกุฎีจีนสี่เหลี่ยม
- เล็ก
- ใหญ่
กล่องบรรจุภัณฑ์  ขนมฝรั่งกุฎีจีนหกเหลี่ยม
- เล็ก
- ใหญ่
กล่องบรรจุภัณฑ์  ขนมกุสรัง
- เล็ก
- ใหญ่