รายละเอียดสัมมนา/อบรม

รายละเอียดสัมมนา/อบรม

<<< Back
เรื่องการอบรม เรื่อง "ILL ebooks Sharing"
สถานที่ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 29 (ศูนย์คอมพิวเตอร์และภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันที่อบรม 5 มิถุนายน 2562
รายชื่อผู้ร่วมสัมมนา/อบรม
 
  • นางสาว กมลรัตน์ ดอนนาม
  • นางสาว ศุภวรรณ สายวัฒน์
  • นางสาว เขมจิรา อุทธศรี
  • ค่าใช้จ่าย ฟรี
    รายชื่อวิทยากร
     
  • คุณนันทรัตน์ นนทิวัฒน์วณิช
  • ดาวน์โหลด ไฟล์ที่แนบกับ งานนี้