รายละเอียดสัมมนา/อบรม

รายละเอียดสัมมนา/อบรม

<<< Back
เรื่องการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปีงบประมาณ 2563
สถานที่ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
วันที่อบรม12 มีนาคม 2563-13 มีนาคม 2563
รายชื่อผู้ร่วมสัมมนา/อบรม
 
  • นางสาว จิตโสภา ทับบรรจง
  • นางสาว เสาวรส สัทธาพงศ์
  • ค่าใช้จ่าย ฟรี
    รายชื่อวิทยากร
     
  • คุณจิรวัฒน์ พรหมพร
  • ดาวน์โหลด ไฟล์ที่แนบกับ งานนี้