เอกสารประกอบและแผ่นพับคู่มือการใช้ฐานข้อมูล Society Journal(ACS)


โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทยปี 2560
1. ThaiLIS_Brochure_ PDF(เอกสารแผ่นพับสำหรับโฆษณา ไฟล์ PDF)


          (1)  เอกสารแผ่นพับสำหรับโฆษณา ABI Inform_Collection ++Download++

          (2)  เอกสารแผ่นพับสำหรับโฆษณา ACM Digital Library ++Download++

          (3)  เอกสารแผ่นพับสำหรับโฆษณา Emerald ++Download++

          (4)  เอกสารแผ่นพับสำหรับโฆษณา IEE-IET Electronic Library ++Download++

          (5)  เอกสารแผ่นพับสำหรับโฆษณา Proquest Dissertations & Teses Global ++Download++

          (6)  เอกสารแผ่นพับสำหรับโฆษณา SpringerLink ++Download++

          (7)  เอกสารแผ่นพับสำหรับโฆษณา Web of Science ++Download++

2. ThaiLIS_PowerPoint_PDF(คู่มือการใช้งานเอกสาร Powerpoint ไฟล์ PDF)


          (1)  คู่มือการใช้งานเอกสาร Powerpoint ABI-Inform collection 2017 ++Download++

          (2)  คู่มือการใช้งานเอกสาร Powerpoint ACM Digital Library 2017 ++Download++

          (3)  คู่มือการใช้งานเอกสาร Powerpoint Emerald 2017 ++Download++

          (4)  คู่มือการใช้งานเอกสาร Powerpoint IEL 2017 ++Download++

          (5)  คู่มือการใช้งานเอกสาร Powerpoint PQDT Global 2017 ++Download++

          (6)  คู่มือการใช้งานเอกสาร Powerpoint SpringerLink 2017 ++Download++

          (7)  คู่มือการใช้งานเอกสาร Powerpoint Web of Science 2017 ++Download++

3. ThaiLIS_TIPS(เทคนิคการใช้งาน ThaiLIS ไฟล์ PDF)


          (1)  เทคนิคการใช้งาน ThaiLIS ABIINFORM Complete ++Download++

          (2)  เทคนิคการใช้งาน ACM Digital Library ++Download++

          (3)  เทคนิคการใช้งาน ACS ++Download++

          (4)  เทคนิคการใช้งาน IEL ++Download++

          (5)  เทคนิคการใช้งาน ProQuest Dissertations & Theses ++Download++

          (6)  เทคนิคการใช้งาน SpringerLink ++Download++

          (7)  เทคนิคการใช้งาน Web of Science ++Download++

          (8)  เทคนิคการใช้งาน เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ ++Download++

4. เอกสารที่น่าสนใจ ,ตัวอย่างคำถาม


          (1)  กำหนดการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ thailis ประจำปี.doc ++Download++

          (2)  คำถาม.docx ++Download++

          (3)  แบบสอบถามข้อมูลลูกค้า .doc ++Download++