รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 1 มิ.ย. - 30 พ.ย. 61