รายงานปัญหาการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนเดือน มกราคม 2563