รายงานปัญหาการใช้โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนเดือน พฤศจิกายน 2562