รายงานการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนเดือน ธันวาคม 2561