รายงานการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนเดือน กุมภาพันธ์ 2562