รายงานการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนเดือน มกราคม 2562