รายงานการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนเดือน มีนาคม 2562