รายงานการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนเดือน พฤศจิกายน 2562