รายงานการตรวจสอบโสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียนเดือน กันยายน 2562