งานบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


Get the Flash Player to see this player.
1.แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
Get the Flash Player to see this player.
2.ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ
 
Get the Flash Player to see this player.
3.การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศจากเครื่องคอมพิวเตอร์
 
Get the Flash Player to see this player.
4.การค้นหาหนังสือบนชั้นวาง
 
Get the Flash Player to see this player.
5.การยืมคืนหนังสือ
 
Get the Flash Player to see this player.
6.การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านอินเทอร์เน็ต
 
Get the Flash Player to see this player.
7.การสืบค้นสารสนเทศผ่านฐานข้อมูลออนไลน์
 
Get the Flash Player to see this player.
8.ห้องพิมพ์งาน
 
Get the Flash Player to see this player.
9.ห้องผลิตสื่อ e-Learning
 
Get the Flash Player to see this player.
10.ห้องบริการ Internet
 
Get the Flash Player to see this player.
11.ห้องบริการวีดิทัศน์รายบุคคล
 
Get the Flash Player to see this player.
12.ห้องบริการวีดิทัศน์รวม
 
Get the Flash Player to see this player.
13.งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 
Get the Flash Player to see this player.
14.โครงการห้องสมุดมีชีวิต