มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    Dhonburi Rajabhat University,Office of Academic Resources & Information Technology

    ที่อยู่
      สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
      มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
      เลขที่ 172
      อาคาร 2 ชั้น 9,10,11
      แขวง วัดกัลยาณ์ เขต ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

    เบอร์โทรติดต่อภายใน
      โทรศัพท์02-890-1801-8
      ฝ่ายอำนวยการ 2091
      ฝ่ายบริการยืมคืนหรือฝ่ายหอสมุด 2101
      ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 2111
      ฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 2112
      โทรสาร : 02-890-2307

    เว็บไซต์
      http://arc.dru.ac.th/

    facebook สำนักวิทยบริการ
      https://www.facebook.com/arc.dru.ac.th/
      

Back

Mobile View  |  Desktop View