งานบริการต่างๆ ส่วนงานหอสมุด

  ชั้น 9

   - บริการสื่อสิ่งพิมพ์
    ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ บริการวารสาร, สื่อสิ่งพิมพ์, หนังสืออ้างอิง, วิทยานิพนธ์, นวนิยาย และหนังสือเด็กและเยาวชน

  ชั้น 10

   - บริการยืม-คืน
    ให้บริการยืม-คืน หนังสือ และCD-ROMทางวิชาการของห้องสมุด ตลอดจนให้คำปรึกษาการค้นหาหนังสือหมวดหมู่ต่างๆ โดยผ่านเครื่องสืบค้นที่ห้องสมุดมีไว้ให้บริการ การใช้บริการยืม-คืน นักศึกษาจะต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา ในกรณีอาจารย์ หรือบุคลากร จะต้องนำบัตรสมาชิกห้องสมุดของมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีมาด้วยทุกครั้ง

     - ระเบียบการยืม
      1.นักศึกษา ป.ตรี สามารถยืมได้ 5 เล่ม/7 วัน
      2.นักศึกษา ป.โท สามารถยืมได้ 15 เล่ม/14 วัน
      3.อาจารย์พิเศษ สามารถยืมได้ 10 เล่ม/60 วัน
      4.อาจารย์ประจำ สามารถยืมได้ 25 เล่ม/60 วัน
    สามารถยืมต่อเนื่องได้ 1 ครั้ง และหากส่งเกินกำหนดมีค่า*ปรับ 5 บาท/1 เล่ม/1 วัน*ไม่รวมวันที่ประกาศปิดของมหาวิทยาลัย หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์

  ชั้น 11

   - บริการห้องอินเทอร์เน็ต
    พร้อมอินเทอร์เน็ต เพื่อการค้นหาข้อมูลความรู้ต่างๆ และมีบริการปริ้นงาน หรือข้อมูลที่ต้องการ แต่ไม่สามารถสั่งปริ้นจากเครื่องที่ใช้บริการได้ ถ้าต้องการปริ้นงานให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำห้องบริการอินเทอร์เน็ต เพื่อขอใช้บริการเครื่องปริ้นงาน การเข้าใช้บริการห้องอินเทอร์เน็ตทำได้โดยนำบัตรนักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องบริการอินเทอร์ เพื่อเข้าใช้บริการสามารถใช้บริการได้ 2 รอบ รอบละ 1 ชั่วโมง/1 บัตรนักศึกษา

   - บริการห้องพิมพ์งาน
    ให้บริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับพิมพ์งานต่างๆ และสามารถปริ้นซ์งานได้จากเครื่องบริการ แต่ไม่มีบริการอินเทอร์เน็ต นักศึกษาที่ต้องการใช้บริการห้องพิมพ์งาน ให้นำบัตรนักศึกษาติดต่อเข้าใช้บริการได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 9 โดยบัตรนักศึกษา 1 บัตร สามารถใช้งานได้ 2 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ต่อ 1 วัน

   - บริการห้องวีดีโอ
    ให้บริการด้านสื่อความบันเทิง มีให้เลือกมากมายทั้งของไทย และต่างประเทศ มีสื่อให้บริการทั้ง ภาพยนต์, ซีรีย์, คอนเสิร์ท, ทอส์กโชว์ ตลอดจนสารคดีต่างๆ พร้อมให้บริการแบบนั่งเดียว และเป็นกลุ่ม ผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการห้องวีดีโอ ได้โดยยืนบัตรประจำตัวนักศึกษาเพื่อขอเข้าใช้บริการ

Back

Mobile View  |  Desktop View