รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  วรรคทองในวรรณคดีไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ผู้แต่ง  ราชบัณฑิตยสถาน
เลขหมู่  อ 895.91 ร421ว