รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  การจัดการโลจิสติกส์ : มิติซัพพลายเชน
ผู้แต่ง  ฐาปนา บุญหล้า
เลขหมู่  658.5 ฐ312ก