รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  หลักการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและบทวิทยุโทรทัศน์
ผู้แต่ง  คมสัน รัตนะสิมากูล
เลขหมู่  746.46 ส823ศ