รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  Want to be นักเรียนแลกเปลี่ยน
ผู้แต่ง  ดวงสุดา ศิริธีระวัฒน์.
เลขหมู่  370.116 ด235ว