รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้แต่ง  จอมพงศ์ มงคลวนิช.
เลขหมู่  371.2 จ198ก