รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย : คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยา
ผู้แต่ง  บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร
เลขหมู่  001.433 บ418ก