รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  สร้างงานมัลติมีเดียแอนิเมชั่น Flash CS6 สำหรับผู้เริ่มต้น
ผู้แต่ง  พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
เลขหมู่  006.696 พ553ส