รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  เล่าเรื่องเมือง(กรุงเทพฯ)
ผู้แต่ง  ทัศนา ทัศนมิตร
เลขหมู่  959.35 ท363ล