รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  ภาวะผู้นำร่วมสมัย = Contemporary leadership
ผู้แต่ง  ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี
เลขหมู่  658.4092 ช446ภ