รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  อ่าน ข้าม ชาติ : สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียนด้วยการอ่าน
ผู้แต่ง  วัฒนชัย วินิจจะกูล, บรรณาธิการ
เลขหมู่  028.5 อ623