รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  "ผู้หญิงห้ามเข้า" จารีตและความเชื่อที่ต้องอธิบาย
ผู้แต่ง  จิตติมา ภาณุเตชะ และณัฐยา บุญภักดี
เลขหมู่  305.42 ผ750