รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  ความรับผิดชอบต่อสังคม = CSR Corporate social responsibility
ผู้แต่ง  จิรประภา อัครบวร
เลขหมู่  658.408 จ493ค