รายละเอียด

ชื่อเรื่อง  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : แนวทางใหม่
ผู้แต่ง  ประเวศน์ มหารัตน์สกุล
เลขหมู่  658.3 ป384ก 2558