สารพิกุลจัน
  www.dru.ac.th

หน้าหลัก
พิกุลจัน ปี 2551
พิกุลจัน ปี 2552
พิกุลจัน ปี 2553
พิกุลจัน ปี 2554
พิกุลจัน ปี 2555
พิกุลจัน ปี 2556
พิกุลจัน ปี 2557
พิกุลจัน ปี 2558
พิกุลจัน ปี 2559
พิกุลจัน ปี 2560
 

 

วารสารประชาสัมพันธ์พิกุลจัน

 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีภาระหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เน้นคุณภาพและ ประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ มุ่งมั่นจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความงอกงามทางปัญญา แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเป็นนักวิชาชีพที่ดี รวมทั้งได้พัฒนาและสร้างเสริมการวิจัย ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ และการพัฒนางานในหน้าที่ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และให้บริการทางวิชาการ เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและเกิดความมั่นคงยั่งยืน สมกับบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ตราประจำมหาวิทยาลัย

  • สีน้ำเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทาน “สถาบันราชภัฏ”
  • สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของสถาบันฯ 41 แห่งในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
  • สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
  • สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ก้าวไกลใน 40 สถาบัน
  • สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

สีประจำมหาวิทยาลัย

        สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีเหลือง - ขาว

ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย
       
พิกุล - ต้นจัน

เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 8+ และ Firefox 3+
Copyright © 2011 www.dru.ac.th Designed by Arit