แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี


คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย และเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลของท่าน

1.เพศ
ชายหญิง

2.อายุ
21-30 ปี31-40ปี41-50ปี 50ปี ขึ้นไป

3.การศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรีปริญญาตรีปริญญาโท

4.สถานภาพ
นักศึกษาข้าราชการพนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัยลูกจ้างประจำ อื่นๆ

5.ท่านต้องการให้สำนักวิทยบริการฯจัดการอบรมในหัวข้อใดต่อไปนี้มากที่สุด
การเขียน Application บนระบบปฏิบัติการ Android
เรียนรู้ Activity Cycle บน Application Android
เรียนรู้การใช้ Intent
การหา API google Maps บน Windows
อื่นๆ(โปรดระบุ)

สรุปแบบสอบถาม