สรุปแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม
ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี


จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ 12

1.เพศ
ชาย 10  คน หญิง 2 คน

2.อายุ
21-30 ปี   4 คน 31-40 ปี   5 คน 41-50 ปี   3 คน 50 ปีขึ้นไป   0 คน

3.การศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี   5 คน ปริญญาตรี   5 คน ปริญญาโท   2 คน

4.สถานภาพ
นักศึกษา  5 คน ข้าราชการ  1 คน พนักงานราชการ  2 คน

พนักงานมหาวิทยาลัย  2 คน ลูกจ้างประจำ  1 คน

อื่นๆ  1 คน  ได้แก่

1 บริษัทเอกชน

5.ท่านต้องการให้สำนักวิทยบริการฯจัดการอบรมในหัวข้อใดต่อไปนี้มากที่สุด

หัวข้อ

จำนวนคน

ร้อยละ(%)

การเขียน Application บนระบบปฏิบัติการ Android

5

28

เรียนรู้ Activity Cycle บน Application Android

5

28

เรียนรู้การใช้ Intent

4

22

การหา API google Maps บน Windows

3

17

อื่นๆ(โปรดระบุ)
1. windows phone

1

6