รหัสไฟล์ ชื่อเรื่อง
 21ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
 22พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 [ให้ศาลจังหวัดที่มีเขตอำนาจเหนือท้องที่อำเภออันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดมีอำนาจพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในเขตจังหวัดนั้นกรณีไม่
 23กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นและการพิจารณาคำร้องขอใช้มาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2548 [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546]
 24กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตสำหรับบริษัทใหม่ที่ควบเข้ากัน พ.ศ. 2548 [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535]
 25กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยสำหรับบริษัทใหม่ที่ควบเข้ากัน พ.ศ. 2548 [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535]
 26กฎกระทรวงว่าด้วยกุล่มภารกิจ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548[กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ปรับปรุงส่วนราชการภายในและชื่อของการจัดกลุ่มภารภิจกระทรวงยุติธรรม กลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม และกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย]
 27กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่ายตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พ.ศ. 2548 [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537]
 28กฎกระทรวงกำหนดเงื่อนไขในการใช้ การเก็บรักษา และการมีไว้ในครอบครอง ซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย และกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายและการจัดให้มีบุคคลและสิ่งจำเป็นในการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2548[กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันแล
 29ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดระยอง [เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตำบลบ้านเพ เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด อำเภอเมืองระยอง เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา อำเภอปลวกแดง และเทศบาลตำบลสุนทรภู่ เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน เทศบาลตำบลปาก
 30ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น [เทศบาลตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู เทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง เทศบาลตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย]
 31ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ [เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง]
 32ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดหนองคาย [เทศบาลตำบลปากคาด อำเภอปากคาด]
 33ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล (ฉบับที่ 9)
 34ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการสมัครและการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
 35ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548
 36กฎกระทรวงกำหนดทางอนุมัติ ด่านพรมแดน และด่านศุลกากร จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2548 [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480)]
 37กฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ว่าด้วยสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมจะขอลดหย่อนภาษีได้
 38ประกาศ ก.ศป. เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรกฎหมายปกครองหรือหลักสูตรกฎหมายมหาชนที่ ก.ศป. รับรองตามประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ลงวันที่ 28 กันยายน 2544
 39ประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น (ฉบับที่ 2)
 40ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รับรองหลักสูตรพนักงานคดีปกครอง ระดับกลาง เป็นหลักสูตรตามประกาศ ก.ศป. เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ลงวันที่ 28 กันยายน 2544

Total 66 Record : 4 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ] Next>>
Design downloaded from free website templates.