รหัสไฟล์ ชื่อเรื่อง
 1กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
 2กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2547) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
 3กฎกระทรวง ฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 4กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
 5กฎกระทรวงกำหนดทางอนุมัติเพื่อใช้ขนส่งก๊าซระหว่างราชอาณาจักรกับมาเลเซีย พ.ศ. 2548 [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2480]
 6พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
 7พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ พ.ศ. 2548 [มาตรการจูงใจให้ข้าราชการที่อยู่ในข่ายต้องเข้ารับการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน แต่เลือกที่จะออกจากราชการโดยไม่เข้ารับการพัฒนาดังกล่าว
 8พระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งและค่าเสียหายจากเรือโดนกัน พ.ศ. 2548
 9พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2548
 10พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548
 11พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
 12พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2548
 13พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
 14พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2548
 15พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
 16พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
 17พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2548
 18พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตใสต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2548
 19พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
 20ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ [เพิกถอนประกาศเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง กำหนดของอาคารที่ปลูกสร้างริมถนน (เพิ่มเติม พ.ศ. 2543) ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2543 ทั้งนี้ ให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกประกาศ]

Total 66 Record : 4 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>
Design downloaded from free website templates.