รหัสไฟล์ ชื่อเรื่อง
 1กฎกระทรวง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการขออนุญาต จัดให้มีการเรี่ยไรและทำการเรี่ยไร พ.ศ. 2548
 2กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พุทธศักราช 2474
 3กฎกระทรวง กำหนดลักษณะ ขนาด หรือกำลังของเครื่องยนต์ และของรถที่จะรับจดทะเบียนเป็นรถประเภทต่าง ๆ พ.ศ. 2548
 4กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง พ.ศ. 2548 (กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546)
 5กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 (กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546)
 6ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2548
 7พระราชบัญญัติยกเว้นการนำระยะเวลาและเงื่อนไขตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่ผู้สูญหายจากกรณีธรณีพิบัติ พ.ศ. 2548
 8กฎกระทรวง ฉบับที่ 257 (พ.ศ. 2549) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร [ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่าหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในปีภาษีได้รับเฉพาะส่วนที่ไม่เกินหนึ่งแสน
 9ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยรถราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
 10กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 (กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546)
 11ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2548
 12ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช [เทศบาลตำบลขนอม อำเภอขนอม]
 13ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ [เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง, เทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์]
 14ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น [เทศบาลตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ, เทศบาลตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย]
 15ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดชัยภูมิ [เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ]
 16ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครพนม [เทศบาลตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง, เทศบาลตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า, เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ อำเภอโพนสวรรค์]
 17ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา [เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง, เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม, เทศบาลตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง, เทศบาลตำบลตะขบอำเภอปักธงชัย, เทศบาลตำบลสีดา กิ่งอำเภอสีด
 18ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ [เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ, เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์, เทศบาลตลาดนิคมปราสาท อำเภอบ้านกรวด,เทศบาลตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง]
 19ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดยโสธร [เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม]
 20ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดเลย [เทศบาลตำบลปากชม อำเภอปากชม]

Total 121 Record : 7 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>
Design downloaded from free website templates.