รายงานการวิจัยและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
เพื่อสร้างเครือข่ายและให้บริการทางวิชาการ
กรณีศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานครThe Development of Living the Library for setting up
a Network and Providing an Academic Service :
A Case Study of Secondary Schools in Bangkok.

โครงการวิจัยเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐


การวิจัยนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
พุทธศักราช ๒๕๕๐

 

บทคัดย่อภาษาไทย

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
คำนำ
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูปภาพ

 

บทที่ 1  บทนำ

 บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3  วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4  การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5  สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
 

บรรณานุกรม

ภาคผนวก ก  โครงการต่างๆ ในการทำวิจัย
ภาคผนวก ข  ระบบเครือข่ายบริการวิชาการ
ภาคผนวก ค  คู่มือการใช้้เว็บไซต์ระบบเครือข่ายบริการวิชาการ
ภาคผนวก ง  การกำหนด Code ในการเก็บข้ือมูล
ภาคผนวก จ  ภาพประกอบการทำวิจัย
ภาคผนวก ฉ  รายชื่อผู้เกี่ยวข้องในงานวิจัย
 
 
 
รายงานการวิจัยและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต :

            [กลับหน้าหลัก]

                                    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
                                   172 ถนนอิสรภาพ  แขวงวัดกัลยาณ์  เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ 10600
                             โทร. 0 2890 2307 โทรสาร 0 2890 2307
                          e-mail:i_yai@hotmail.com