รหัสไฟล์ ชื่อเรื่อง
 21ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดหนองคาย [เทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย, เทศบาลตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล, เทศบาลตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา, เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง]
 22ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุบลราชธานี [เทศบาลตำบลช่องแม็ก อำเภอสิรินธร]
 23ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดอุดรธานี [เทศบาลตำบลหนองวัวซอ อำเภอหนองวัวซอ, เทศบาลตำบลหนองอ้อ - โนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ]
 24พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
 25พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549
 26กฎกระทรวง กำหนดให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นสนามบินศุลกากร พ.ศ. 2548 [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469]
 27ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา [เทศบาลตำบลลาดชะโด อำเภอผักไห่]
 28พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญาธนบุรี พ.ศ. 2549
 29พระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงดุสิต ศาลแขวงตลิ่งชัน ศาลแขวงปทุมวัน และศาลแขวงพระโขนง เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. 2549
 30พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 31พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 448) พ.ศ. 2549 [เพื่อยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าบางประเภทของคลังสินค้าทัณฑ์บนที่ตั้งอยู่ในสนามบินศุลกากร]
 32พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกำหนดกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ 449) พ.ศ. 2549 [กิจการของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ]
 33พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 450) พ.ศ. 2549 [เพื่อยกเว้นอากรแสตมป์ให้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ]
 34ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เลขานุการประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เลขานุการกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ช่วยเลขานุการกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เลขานุการผู้
 35ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 36พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก ในท้องที่ตำบลห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2549
 37กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระชนมายุ 80 พรรษา พ.ศ. 2549 [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. 2501]
 38แก้คำผิด ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 122 ตอนที่ 122 ก วันที่ 22 ธันวาคม 2548]
 39คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 45/2548 เรื่อง ศาลฎีกาส่งคำโต้แย้งของโจทก์ (นายชำนาญ รวิวรรณพงษ์) ในคดีอาญาของศาลอาญา ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 264 กรณีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแห
 256คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 46/2548 เรื่อง นายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรคพัฒนาสังคมไทย

Total 121 Record : 7 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>
Design downloaded from free website templates.